Schwarzenberská hrobka

Home $ Informace pro návštěvníky $ Návštěvní řád

Návštevní řád

Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ SEZONA A PŘÍSTUPNOST HROBKY

 1. Návštěvní sezóna  je rozdělena na dvě roční období:
  • hlavní turistická sezóna od 1.4. do 31.10.
  • vedlejší (zimní) sezóna od 1.11. do 31.3.
 2. Otevírací doba
  • duben, říjen : každý den kromě pondělí 10:00 – 15:30
  • červen, červenec, srpen : každý den kromě pondělí 09:00 – 16.30
  • květen, září: každý den kromě pondělí 10:00 – 15:30
  • listopad, prosinec (do 16.12.): čtvrtek, pátek, sobota  13:00 a 14:00
  • leden od 15.1.: čtvrtek 14:00
  • únor: středa, čtvrtek 14:00
  • březen: čtvrtek, pátek, sobota 13:00 a 14:00

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Uvedená hodina konce otevírací doby je začátek poslední prohlídky.
 2. Prohlídka kaple a krypty s výkladem trvá cca 35 minut.
 3. Čas zahájení prohlídky je zveřejňován v pokladně hrobky.
 4. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa hrobky, je limitován
 5. Prohlídka za účasti průvodce ve skupinách se koná  o minimálním počtu 5 osob. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 30 osob.Výjimky povoluje vedoucí správy hrobky.
 6. Hromadným výpravám, ale i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, emailem se správou hrobky přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny hrobky, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Hrobka se prostorově člení na kapli a samotnou hrobku (kryptu), v níž jsou uloženy rakve.
 2. Prohlídku je možné uskutečnit třemi způsoby:
  • prohlídka kaple a hrobky (krypty) s výkladem průvodce
  • prohlídka kaple s výkladem průvodce
  • prohlídka kaple bez výkladu průvodce
 3. Prohlídka hrobky je v době platnost příslušných anticovidových opatření  pouze v respirátoru či nanoroušce (děti do 15 let mohou mít chirurgickouroušku).
 4. Za prohlídku hrobky se platí vstupné předem.
 5. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku ( vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.
 6. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 7. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 8. Výši vstupného stanovuje platný cenový výměr uvedený na webových stránkách hrobky.

Článek 4 – PROHLÍDKA OBJEKTU

 1. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců objektu.
 2. Dětem do 15 let je povolen vstup do objektu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která odpovídá za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 3. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze tehdy, není-li možno zajistit výklad vlastními pracovníky.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce.
 5. Fotografování v kryptě není dovoleno.
 6. Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.


Článek 5 – OCHRANA OBJEKTU

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a kulturního mobiliáře bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a je jeho povinností objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je vstup do objektu zakázán – stejně jako návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném či nevhodném oděvu.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kočárky a živými zvířaty (vstup s živými zvířaty je možný pouze se souhlasem pracovníka objektu a se zvířetem v uzavřené schránce).
 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt a jeho kulturní mobiliář, Zejména je zakázáno:
  • dotýkat se stěn a vystavených předmětů
  • opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny
  • jíst, pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
  • kouřit v prostorách zámku, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
  • jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu a parkovat motorová vozidla mimo vyhrazené prostory
  • rušit hlukem ( hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo jakkoliv jinak znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
  • volný pohyb psů a jiných zvířat v objektu  není povolen
 5. V celém areálu památkového objektu je zakázáno letání bezpilotních letadel ( dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu správy hrobky.
 6. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa hrobky.,
 7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle obecně závazných předpisů


Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento návštěvní řád je platný od 1.11.2021